یک راند دیگر مبارزه کن


یک راند دیگر مبارزه کن , وقتی پاهایت چنان خسته اند که بزور راه میروی .

یک راند دیگر مبارزه کن , وقتی بازوهایت چنان خسته اند که قدرت گارد گرفتن نداری .

یک راند دیگر مبارزه کن , وقتی خون ازدماغت جاریست وچشمانت سیاهی میرود و چنان خسته ای که آرزو میکنی حریف مشتی به چانه ات بزند و کار را تمام کند .

/ 0 نظر / 255 بازدید