پست های ارسال شده در دی سال 1393

۱۳ دی،آخرین زمان ارسال مقالات به همایش ملی نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار

این همایش با محورهای ذیل برگزار خواهد شد: ۱- فرهنگ و ورزش    فرهنگ و ورزش همگانی   فرهنگ و ورزش قهرمانی   فرهنگ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 154 بازدید

۱۳ دی،آخرین زمان ارسال مقالات به همایش ملی نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار

این همایش با محورهای ذیل برگزار خواهد شد: ۱- فرهنگ و ورزش    فرهنگ و ورزش همگانی   فرهنگ و ورزش قهرمانی   فرهنگ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 136 بازدید

۱۳ دی،آخرین زمان ارسال مقالات به همایش ملی نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار

این همایش با محورهای ذیل برگزار خواهد شد: ۱- فرهنگ و ورزش    فرهنگ و ورزش همگانی   فرهنگ و ورزش قهرمانی   فرهنگ و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 104 بازدید